Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

REGULAMIN SZKOLENIA

·  Uczestnik szkolenia, przed rozpoczęciem pierwszej sesji treningowej, zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia Szkoleniowcowi książeczki zdrowia psa z informacją o odbytych szczepieniach.

·  Na zajęcia z psem należy przychodzić punktualnie. Pies powinien być po spacerze lub krótkim wybieganiu.

·  Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do prowadzenia szkoleń w domu według zaleceń Szkoleniowca. W przypadku braku pracy własnej i nie stosowania się do zaleceń Szkoleniowca, Grupa KMS K9 nie ponosi odpowiedzialności za efektywność szkolenia.

· Uczestnik zobowiązuje się do ścisłego wykonywania poleceń Szkoleniowca.

· Pies jest wprowadzany na teren szkolenia na smyczy. Psy mogą zostać spuszczone ze smyczy za zgodą Szkoleniowca.

· Informację o przerwach w szkoleniu podaje Szkoleniowiec. Długość przerwy uzależniona jest od intensywności przeprowadzanego szkolenia oraz kondycji psa.

· Uczestnik szkolenia odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez psa zgodnie z Art. 431 kodeksu cywilnego.

· Właściciel psa odpowiada za wszelkie szkody dokonane przez psa na ludziach, innych zwierzętach i mieniu oraz pokrywa wszelkie koszty związane z ich leczeniem lub naprawą uszkodzonego mienia.

· Jeżeli zajęcia odbywają się w miejscu publicznym, wybranym ze względu na specyfikę szkolenia, uczestnik szkolenia zobowiązany jest zachowywać szczególną ostrożność oraz odpowiedni odstęp od innych ludzi, psów i pojazdów, tak aby nie prowokować starć lub zabawy między psami oraz sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi, zwierząt i mienia, a także uczestnika szkolenia i jego psa.

· Na szkolenie niewolno wprowadzać suk w cieczce.

· Uczestnik szkolenia ma obowiązek sprzątać po swoim psie.

· Istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu w charakterze obserwatora. Uczestnictwo to jest odpłatne.

· Obserwator szkolenia ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie, przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązuje się wykonywać polecenia Szkoleniowca.

· Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia Szkoleniowcowi wszelkich zachowań agresywnych swojego i innych psów przebywających na placu, wszelkich ran i urazów powstałych w trakcie szkolenia oraz wszelkich innych problemów pojawiających się w trakcie zajęć.

· Szkoleniowiec ma prawo usunąć jednorazowo lub na stałe uczestnika szkolenia w przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika szkolenia zasad niniejszego regulaminu lub w przypadku złego traktowania psa. Opłata za zajęcia nie zostanie w tej sytuacji zwrócona.

· Pies chory nie może uczestniczyć w zajęciach i jest zwolniony  na okres rekonwalescencji. Po powrocie na zajęcia szkoleniowe, uczestnik szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia od lekarza weterynarii o stanie zdrowia psa i zaleceniach lekarza weterynarii. Zajęcia te są usprawiedliwione, o ile Szkoleniowiec został wcześniej  poinformowany o tym fakcie.

· Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć, uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

· W przypadku ujawnienia się u psa wad wrodzonych oraz innych chorób eliminujących go z dalszego szkolenia, należy przerwać cykl szkolenia. Klient ma obowiązek poinformowania Szkoleniowca o zdiagnozowanych problemach zdrowotnych lub wadach wrodzonych u psa. Istnieje możliwość dokończenia szkolenia, jeżeli po przeprowadzeniu leczenia lekarz weterynarii dopuści psa do dalszego szkolenia. Fakt ten należy potwierdzić u Szkoleniowca złożeniem zaświadczenia od lekarza weterynarii o stanie zdrowia psa i zaleceniach.

Using Format